Roques detrítiques de composició mixta (D)

Dg-Mx: Conglomerats polimíctics
Dg-Mx: Conglomerats polimíctics
Dg-Mx: Bretxes polimíctiques
Dg-Mx: Bretxes polimíctiques
Dh-Mx: Conglomerats, gresos i lutites
Dh-Mx: Conglomerats, gresos i lutites
Dm-Mx: Gresos de gra gros
Dm-Mx: Gresos de gra gros
Dm-Mx: Gresos de gra fi
Dm-Mx: Gresos de gra fi
Df-Mx: Gresos i lutites
Df-Mx: Gresos i lutites

Roques detrítiques de composició silícica (D)

Dg-Q/Si: Conglomerats de còdols de quars
Dg-Q/Si: Conglomerats de còdols de quars
Dh-Q/Si: Gresos i conglomerats
Dh-Q/Si: Gresos i conglomerats
Dh-Q/Si: Gresos i lutites
Dh-Q/Si: Gresos i lutites
Dm-Q/Si: Arcoses
Dm-Q/Si: Arcoses
Df-Q/Si: Lutites vermelles
Df-Q/Si: Lutites vermelles
Df-Q/Si: Pissarres
Df-Q/Si: Pissarres

Sediments detrítics de composició mixta no consolidats (DNc)

DhNc-Mx: Graves i còdols
DhNc-Mx: Graves i còdols
DhNc-Mx: Graves i lutites
DhNc-Mx: Graves i lutites
DhNc-Mx: Sorres
DhNc-Mx: Sorres
DhNc-Mx: Sorra de platja
DhNc-Mx: Sorra de platja
DhNc-Mx: Sorra i lutita
DhNc-Mx: Sorra i lutita
DhNc-Mx: Cairells, sorra i lutita
DhNc-Mx: Cairells, sorra i lutita

Roques detrítiques amb matèria orgànica (DO)

Mx/Mo: Pissarres negres
Mx/Mo: Pissarres negres
Mx/Mo: Gresos de gra fi amb matèria orgànica
Mx/Mo: Gresos de gra fi amb matèria orgànica
Mx/Mo: Torba
Mx/Mo: Torba

Roques carbonàtiques (C)

C-Ca: Calcàries de gra fi
C-Ca: Calcàries de gra fi
C-Ca: Calcàries de gra gros
C-Ca: Calcàries de gra gros
C-Ca: Escull, calcàries esculloses
C-Ca: Escull, calcàries esculloses
C-Do: Dolomies
C-Do: Dolomies
C-Ca/Do: Calcàries i dolomies
C-Ca/Do: Calcàries i dolomies
CDh-Ca/Mx: Travertí
CDh-Ca/Mx: Travertí

Roques carbonàtiques i detrítiques (CD)

CDg-Ca/Si: Bretxes de carbonats
CDg-Ca/Si: Bretxes de carbonats
CDg-Ca/Si: Calcarenites bioclàstiques
CDg-Ca/Si: Calcarenites bioclàstiques
CDf-Ca/Si: Margocalcàries
CDf-Ca/Si: Margocalcàries

Roques detrítiques i carbonàtiques (DC)

DfC-Si/Ca: Margues
DfC-Si/Ca: Margues
CDf-Ca/Si: Calcàries i lutites
CDf-Ca/Si: Calcàries i lutites
DhC-Mx/Ca: Lutites, margues, gresos i calcàries
DhC-Mx/Ca: Lutites, margues, gresos i calcàries

Roques carbonàtiques amb matèria orgànica (CO)

CO-CaMo: Calcàries i lignits
CO-CaMo: Calcàries i lignits
CO-CaMo: Calcàries amb carbó
CO-CaMo: Calcàries amb carbó
CO-CaMo: Margues bituminoses, amb petroli
CO-CaMo: Margues bituminoses, amb petroli

Roques detrítiques, carbonàtiques i evaporítiques (DE, DCE)

DE: Lutites i guixos
DE: Lutites i guixos
DCE: Lutites, gresos, calcàries, margues i guixos
DCE: Lutites, gresos, calcàries, margues i guixos
DCE: Margues i guixos
DCE: Margues i guixos

Evaporites (E)

E: Sal gemma
E: Sal gemma
E: Sals sòdiques i potàsiques
E: Sals sòdiques i potàsiques
E: Guix
E: Guix

Altres roques sedimentàries

Argiles amb nòduls de carbonat
Argiles amb nòduls de carbonat
Lidites
Lidites
Bauxita
Bauxita